Financial
for one day
Financial for one dayFinancial for one dayFinancial for one dayFinancial for one dayFinancial for one dayFinancial for one dayFinancial for one day

Algemene voorwaarden

Financiële Dienstverlener F41D
Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op de financiële dienstverlening aangeboden door F41D ook wel omschreven als Financial for one day, aan onze klanten en kandidaten.


Door gebruik te maken van onze diensten, accepteer je deze voorwaarden.


1. Dienstverlening
Wij bieden bemiddelingsdiensten aan, waaronder maar niet beperkt tot het matchen van opdrachtgever met professional, bemiddelen en beheren van. Onze dienstverlening wordt aangeboden conform toepasselijke wet- en regelgeving.


2. Verplichtingen van de klant
Je stemt ermee in om accurate en volledige informatie te verstrekken die nodig is voor onze dienstverlening. Je bent verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie.


3. Vergoedingen en betaling
De vergoedingen voor onze diensten worden vastgesteld volgens een van tevoren vastgesteld tariefschema. Het verschil tussen de kosten voor de opdrachtgever en de opbrengst voor de professional (kandidaat) zijn bemiddelingskosten voor F41D. Voor de opdrachtgever dient de betaling conform factuuropgaven geschieden volgens de opgegeven termijnen. Wij betalen de kandidaat, middels een creditnota, uit nadat de opdrachtgever de factuur voldaan heeft. Het debiteurenrisico ligt bij de kandidaat. F41D behouden zich het recht voor om niet geinde bemiddelingskosten in rekening te brengen bij de kandidaat.


4. Vertrouwelijkheid
Wij zullen alle verstrekte informatie als vertrouwelijk behandelen conform onze privacyverklaring. Je stemt ermee in dat wij relevante informatie kunnen delen met derde partijen, zoals overheidsinstanties, indien dit wettelijk vereist is.


5. Aansprakelijkheid
Wij streven ernaar om onze diensten met zorg en deskundigheid te verlenen. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of kosten die voortvloeien uit de werkzaamheden van de door ons bemiddelde kandidaat.


6. Intellectueel eigendom
Alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot onze diensten en materialen blijven bij ons. Je mag geen materiaal of informatie gebruiken, kopiëren, reproduceren of verspreiden zonder onze schriftelijke toestemming.


7. Beëindiging
Wij behouden ons het recht voor om onze dienstverlening te beëindigen indien je deze Voorwaarden schendt. Je hebt het recht om onze diensten op elk moment te beëindigen door schriftelijke kennisgeving.


8. Toepasselijk Recht
Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Nederlands recht.


9. Wijzigingen in de Voorwaarden
Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment bij te werken. De meest recente versie zal beschikbaar zijn op onze website.